Regulamin sklepu internetowego Venoart.pl

Sklep internetowy Venoart.pl działający pod adresem internetowym http://venoart.pl jest prowadzony przez firmę Veno – Art Izabela Skucińska – Grzempa ul. Gdańska 37 85-005 Bydgoszcz NIP 9670185319

Kontakt z obsługą Venoart.pl jest możliwy pod adresem e-mail: kontakt@venoart.pl, numerem telefonu: 789212597
oraz korespondencyjnie, wysyłając listy pod adres: ul. Kornela Ujejskiego 11 a/16, 85-168 Bydgoszcz

§ 1
Definicje

Przyjmuje się następujące znaczenie terminów:
Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem internetowym: http://venoart.pl/regulamin
Kupujący (Klient) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych. Kupujący (Klient) to osoba dokonująca Zamówienia w Sklepie Internetowym.
Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy działający pod adresem internetowym: http://venoart.pl
Sprzedawca – Veno – Art Izabela Skucińska – Grzempa adres: ul. Gdańska 37 85-005 Bydgoszcz
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające rodzaj oraz ilość Towarów, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Kupującym.
Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu Internetowego.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).

§ 2
Postanowienia wstępne

Za pośrednictwem Sklepu internetowego, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. W Sklepie, Kupujący może dokonać zakupu Towaru, który prezentuje się na stronach. Niniejszy regulamin to zbiór zasad i warunków korzystania ze Sklepu internetowego. Regulamin zawiera prawa i obowiązku Sprzedawcy oraz Kupującego. Towary oferowane w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych. Aby korzystać ze Sklepu, w tym do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych. Kupujący powinien mieć:
dostęp do Internetu,
posiadać aktywne konto poczty elektronicznej,
posiadać standardowy system operacyjny
korzystać z przeglądarki internetowej.
Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo lub pod wybranym pseudonimem.
Podczas korzystania ze Sklepu, zakazuje się dostarczania treści o charakterze bezprawnym, szczególnie przez wysyłanie zapytań poprzez formularz.

§ 3
Składanie zamówienia

Wszystkie ceny produktów, które są podane na stronie Towaru w Sklepie są cenami brutto. Cena podana jest w polskich złotych i nie obejmuje kosztów wysyłki. Klient składa zamówienie za pośrednictwem sieci Internet na stronie internetowej Sklepu.
W celu złożenia zamówienia w Sklepie, Kupujący zobowiązany jest wykonać poniższe kroki:
– Kupujący wybiera produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie “Dodaj do Koszyka”. W przypadku wielu wzorów danego Towaru, wybiera konkretną opcję i klika “Dodaj do Koszyka”
– Kupujący na stronie koszyka klika w przycisk: “Przejdź do kasy”
– Kupujący podaje dane do faktury oraz adres do wysyłki zamówienia. Jeśli Kupujący posiada konto w Sklepie internetowym, nie musi podawać ponownie danych.
– Kupujący wybiera metodę dostawy i płatności za zamówienie,
– Kupujący zapoznaje się z Regulaminem i akceptuje go, jeśli zapoznał się z jego treścią. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do zakupów w Sklepie.
Kupujący klika w przycisk “Kupuję i płacę” – to jest moment zawarcia Umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.
– Kupujący podczas wybierania metody płatności za zamówienie, może zostać przekierowany na stronę transakcyjną serwisu PayU w celu dokonania płatności lub zostanie przekierowany na stronę z potwierdzeniem Zamówienia.
– Kiedy dane Kupującego nie będą kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający może anulować Zamówienie.
Kupujący podczas składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania dokumentu potwierdzającego złożenie Zamówienia lub faktury, która zostanie przesłana drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail.

Podczas składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu internetowego na rzecz przetwarzania ich w związku z realizacją Zamówienia. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, poprawienia ich lub żądania usunięcia.

§ 4
Formy dostawy i metody płatności

Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Kupującego podczas składania Zamówienia. Sklep poinformuje Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu Zamówienia, jeśli uniemożliwi to dokonanie wysyłki lub opóźni ją.
Towar dostarczany jest przez od 2 do 7 dni.
Kupujący ma prawo wybrać następujące formy dostawy zakupionego Towaru:
kurier, przedpłata, koszt: 20 zł
Poczta Polska, za pobraniem, koszt: 23 zł
Poczta Polska, przedpłata, koszt: 21,50 zł
odbiór osobisty, koszt: 0 zł

Klient może zapoznać się z kosztami wysyłki w Regulaminie.
Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określił przy Towarze lub w Sklepie.
Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy o numerze: 89 1090 2590 0000 0001 3737 8816 płatność za pośrednictwem serwisu PayU

§ 5
Realizacja zamówienia

Po złożeniu Zamówienia przez Kupującego, zostanie wysłane do Kupującego potwierdzenie. Kupujący zobowiązany jest dokonać zapłaty za Towar. Jeśli wybrana została metoda płatności na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Realizacja Zamówienia polega na przygotowaniu do wysyłki na adres Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane w momencie przygotowania towaru do wysyłki.
Przygotowanie do wysyłki nastąpi po zatwierdzeniu płatności ( poza płatnością za pobraniem)

Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu. Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki. Czas dostawy liczony jest od dnia zrealizowania Zamówienia.

§ 6
Odstąpienie od umowy Konsumenta

Konsument zawierający umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie do 7 dni od odebrania paczki przez klienta. (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) Kupujący może odstąpić od umowy informując Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez: informację przekazaną mailowo na kontakt@venoart.pl Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. Towar należy zwrócić na adres:
K.Ujejskiego 11a/16 85-168 Bydgoszcz
Aby zachować termin, wystarczy odesłać Towar przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument). Kupujący otrzyma zwrot płatności w terminie: 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. Zwrot płatności zostanie wykonany poprzez przelew środków na wskazany rachunek konsumenta.

§ 7
Odpowiedzialność za wady

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Towaru całkowicie wolnego od wad do Kupującego. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego kiedy Towar ma wadę fizyczną lub prawną rekojmia za wady).

Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, niezwłocznie powinien poinformować o tym Sprzedawcę. Kupujący określa w oświadczeniu jakie wnosi roszczenie związane ze stwierdzoną wadą. Kupujący może zgłosić wadę poprzez: przesłanie zdjęć prezentujących zgłoszoną wadę wraz ze szczegółowym opisem tych wad.
Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji. Szczegóły dotyczące rękojmi za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

Przy odbiorze przesyłki , po podpisaniu listu przewozowego, prosimy otworzyć paczkę, a następnie bardzo dokładnie sprawdzić czy zamówiony towar nie posiada żadnych uszkodzeń mechanicznych, powstałych w transporcie . W przypadku stwierdzenia takich uszkodzeń , należy odmówić przyjęcia paczki i spisać z kurierem protokół szkody. O zaistniałym problemie prosimy powiadomić sklep drogą mailową.
Korzystając z rękojmi Kupujący może , na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym :
Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
Żądać wymiany na rzeczy wolne od wad
Żądać usunięcia wad
Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy

§ 8
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz plikach cookies znajdują się w polityce prywatności pod adresem: http://venoart.pl/polityka-prywatnosci

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne . Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj :www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Pomocy właściwego terenowego stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do której należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem:http://europa.eu/consumers/odr/.

§ 10
Postanowienia końcowe

Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży. Regulamin wchodzi w życie w momencie publikacji na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umowy zawartej przed zmianą Regulaminu, stosuje się wersję obowiązującą w dacie zawarcia umowy. Sprzedawca posiada wszystkie wersje Regulaminów. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedającym w celu udostępnienia danej wersji Regulaminu. O każdej zmianie w Regulaminie, Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego.